Biedrība “Nepaliec Viens” ir dibināta 2000.gada 12.jūnijā. Tās darbība tiek vērsta, lai veicinātu sociālo līdzdarbību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, sniegtu atbalstu sociāli mazaizsargātām personām, bērniem, jauniešiem, darba spējīgām personām ar īpašām vajadzībām un senioriem, kam tas ir nepieciešams. Biedrība rīko un līdzdarbojas dažādos konkursos, labdarības pasākumos, koncertos, ceļojumos un citās aktivitātes, kuras nav pretrunā ar kristīgo morāli.

Aktivitāšu mērķos ietilpst:

 • atbalstīt un rīkot aktivitātes kuru pamatā ir kristīgās vērtības.Biedrība ''Nepaliec Viens'' 
 • atbalstīt un rīkot aktivitātes personu socializācijai un integrācijai sabiedrībā.
 • atbalstīt un rīkot aktivitātes ģimeņu stiprināšanai, un bērnu atbildīgai audzināšanai.

Darbības jomas:

 • sociālās labklājības veicināšana,
 • veselības veicināšana,
 • izglītojoši pasākumi,
 • pozitīvu emociju vairošana,
 • labdarības pasākumi,
 • ziedojumu vākšana un izlietošana ievērojot labdarības principus,
 • fizisku un juridisku personu un resursu iesaistīšana atbalsta un labdarības aktivitāšu īstenošanā.
 
Nepaliecviens.lv (līdz 2013.gadam kā BildēsparDzīvi.lv) atspoguļo arī nozīmīgas un pozitīvas ziņas par sociāli būtiskām norisēm Latvijā un ārpus tās robežām,- stāsta par cilvēkiem un cilvēku grupām, kurām nepieciešama kāda palīdzība un par cilvēkiem vai biedrībām, kuras gādā par nepieciešamo palīdzību. 
 
 
Biedrības “Nepaliec Viens” struktūra
Valde
- izpildirektors Alfs Helmūts Trepšs, tālrunis: +371 29473896,
- izpilddirektora vietnieks Diāna Mekša, tālrunis: +371 26394426,
- Ieva Jokste, Edmunds Rītiņš, Mārtiņš Hermansons  | e-pasts:
 
Noliktava
- pārzine, Lūcija Lielmane,  tālrunis: +371 22522205 
 
Struktūrvienība
- vadītāja, Diāna Mekša,  tālrunis: +371 26394426 | e-pasts:
- vecāku klubs, Elīna Augustinoviča, tālrunis: +371 26191333 |
 
Struktūrvienība
- vadītāja, Ieva Jokste, tālrunis: +371 27886915 | e-pasts:
 
- vadītāja, Diāna Mekša, tālrunis: +371 27705324 | e-pasts:
 
Biedrības rīkotās un sadarbībā īstenotās aktivitātes un darbības kopsavilkums un pārskats kalendārajā gadā:
 
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
 
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, atzīst un ievēro Biedrības darbības mērķus un statūtus. Personai, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru ir jāiesniedz Biedrībai rakstisku pieteikumu. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru kopsapulcē. Sākotnēji persona tiek uzņemta par biedra kandidātu. Pieteikumam par uzņemšanu kā par biedra kandidātu pielikumā persona pievieno viena Biedrības biedra rekomendāciju. Biedru kandidāts var kļūt par Biedrības biedru pēc trīs gadu ilga kandidāta stāža, kura laikā viņam ar savu rīcību ir jāapliecina atbilstība biedrības mērķiem.
 
Aicinām atbalstīt biedrības aktivitātes, sniedzot palīdzību ne vien finansiāli, bet arī ar savu padomu, zināšanām un citiem Jums piederošiem resursiem. Priekšlikumiem un atsauksmēm var izmantot saziņas veidni.
 
Ziedojumam ar bankas starpniecību
 
Biedrība “Nepaliec Viens”
Reģistrācijas numurs: LV40008052049Nepaliec Viens logo
Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
Sabiedriskā labuma statuss: Nr.79. 29.05.2008  VID SLO datu bāze
 Kustība "Pagalms"
Jauniešu kustība "Pagalms" (agrāk Jauniešu Pastorālā Māja)
Reģistrācijas numurs: 91424674342
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 
Reģistrācijas numurs: 90011822428
Adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV20HABA0551044676402 
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 Jauno Māmiņu (Ģimeņu) klubs „Ligzdiņa”
Adrese: Brīvības gatve 266-118, Rīga, LV-1006
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 
Daudzfunkcionālais centrs „Solis Augšup” logo
Reģistrācijas numurs: 91437806709
Adrese: Drustu iela 36a, Rīga, LV-1002 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 
 
Ziedojumam ar PayPaL
 
Privātpersonas ziedojums ir attaisnotie izdevumi, kas kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma. To nosaka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli''.
 
Juridiskām personām (līdz 2017.gada 31.decembrim) var samazināt apliekamo ienākumu par ziedoto summu saskaņā ar šā likuma 8.2 pantu, bet kopējais apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma. To nosaka grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli''.
 
No 2018.gada uzņēmums par pārskata gada laikā veiktajiem ziedojumiem varēs piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu vienā no trim veidiem:
 • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
 • uzņēmums var samazināt nodokļa summu, kura aprēķināta par dividendēm. Šajā gadījumā atvieglojuma summa ir 75% no ziedotās summas (bet ne vairāk kā 20% no nodokļa summas, kura aprēķināta par dividendēm). Uzņēmums varēs piemērot atvieglojumu ziedotājiem, ja tas pārskata gada laikā ziedos sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas.
 
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
 
NepaliecViens.lv satura pavairošana vai izplatīšana ir iepriekš jāsaskaņo un jānorāda atsauce: Biedrība “Nepaliec Viens”, www.nepaliecviens.lv
 
 
nosūtīt ziņu | twitter: NepaliecViens | facebook: NepaliecViens | telegram: NepaliecViens 
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs