Daudzfunkcionālais centrs "Atver durvis Betānijā"

 
Kāpēc daudzfunkcionālais centrs ir nepieciešams?
 
Daudzfunkcionālais centrs "Atver durvis Betānijā"
 
 • Pasaulē pieaug bērnu un jauniešu skaits, kam konstatē autiskā spektra traucējumus.
 • Latvijā pakalpojumu pieejamība pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir kritiska, trūkst vietas dienas centros, iespēja dzīvot patstāvīgi no ģimenes ārpus institūcijām ir ļoti ierobežota. Atšķirtība no sabiedrības un dzīve vientulībā bieži kļūst par cilvēku ar īpašām vajadzībām realitāti.
 • Vispārējā pasaules pieredze liecina, ka ar pielāgotas vides un speciālistu atbalstu var radīt apstākļus, lai veicinātu šo jauniešu patstāvību un integrāciju sabiedrībā, vienlaikus rūpējoties par to, lai viņu vecāki var turpināt darba gaitas un nav spiesti kļūt par bērna asistentiem.
 • Mums ir stingra pārliecība par katra cilvēka cieņpilnu vietu šajā pasaulē un apņēmība, ka pārmaiņas ir iespējamas.
 
 
 
 
 
Biedrība "NEPALIEC VIENS"
Reģ.nr. 40008052049
Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002
AS Swedbank, konta Nr. LV17HABA0551019137811
Mērķis: ZIedojums "Atver durvis Betānijā"
  
Vai ar PayPaL
 
 
Mums ir sapnis dot iespēju jauniem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, kurā invaliditāte nav šķērslis cieņai, izaugsmei un neatkarībai.  
Mēs vēlamies piedāvāt citādu realitāti – konkrētiem jauniešiem dot iespēju uzņemties aktīvu lomu ceļā uz savu patstāvību. Tādēļ vēlamies jau esošam atbalstam nodrošināt pēctecību:
 • palīdzēt jauniešiem atklāt savu potenciālu, iedrošinot darīt to, kas padodas,
 • veicināt pašaprūpes un patstāvības prasmju attīstīšanu,
 • kopā meklēt veidus, kur un kā jaunietis var realizēt savas spējas sabiedrībā un profesionālajā vidē,
 • atbalstīt jaunieti pēc mūsu programmas pabeigšanas uzsākot pirmos patstāvīgas dzīves soļus ārpus mūsu kopienas,
 • tiem, kas nav spējīgi dzīvot patstāvīgi, dot mājvietu kopienā, kur izveidoti grupu dzīvokļi.
 
Drustu iela 36A, Rīga, LV-1002 (+371) 27705324, (+371) 26394426 e-pasts:
 
GRUPU MĀJA
 
Grupu māja

Dalībnieki: Jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem no 18 gadu vecuma

Grupu mājas mērķi un uzdevumi:

 • nodrošināt pēc iespējas neatkarīgu dzīvošanu kopienai pietuvinātā vidē;
 • sniegt ikdienā atbalstu pēc nepieciešamības un atbilstoši funkcionēšanas spēju līmenim;
 • speciālistu vadībā palīdzēt apgūt prasmes un iemaņas patstāvīgākai dzīvei, iedrošināt uzņemties atbildību par savu dzīvi;
 • atbalstīt centienus jēgpilni pavadīt brīvo laiku, plānot savu atpūtu;
 • Kopīgi organizēt svētku svinēšanu, kas māca tradīcijas, sniedz kopības un ģimeniskuma izjūtu.

 

 

DIENAS APRŪPES CENTRS 

Dienas aprūpes centrs 

 

Dalībnieki: Cilvēki ar AST un citiem funkcionāliem traucējumiem no 16 gadu vecuma

Atbalsta ilgums: pēc nepieciešamības, darba dienās 8:00-18:00

Dienas centra mērķi un uzdevumi:

 • atklāt un paplašināt intereses,
 • nodrošināt profesionālo iemaņu attīstīšanu (darbnīcas),
 • motivēt uzņemties aktīvu lomu saturīgai brīvā laika pavadīšanai
 • veicināt sociālo prasmju attīstību
 • veicināt sociālo iekļaušanu 

 

 

BRĪVPRĀTĪGO JAUNIEŠU KUSTĪBA "PAGALMS"

Brīvprātīgo jauniešu kustība “Pagalms”

 

Vēlamies, lai kopiena kļūst par platformu, kurā jauniešiem ar dažādām dzīves pieredzēm satikt domubiedrus, dalīties, īstenot idejas un caur to izjust pilsonisku piederību pasaulei, uzlabojot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Vēlamies turpināt attīstīt brīvprātīgā darbu Latvijā.

Brīvprātīgie: jaunieši no 15 gadu vecuma

Dalībnieki: bērni un jaunieši ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes

Darbība:

 • ikmēneša tematiskās tikšanās
 • nometnes
 • sociālie projekti.
 • atbalsts brīvprātības ceļā – apmācības, kursi, praktiskā darbošanās.
 
 
PASTĀVĪBU VEICINĀŠANAS GRUPAS - TILTS UZ PASTĀVĪGU DZĪVI

Patstāvību veicināšanas grupas – tilts uz patstāvīgu dzīvi

 

Dalībnieki: jaunieši ar AST un citiem funkcionāliem traucējumiem no 16-25 gadu vecumam 

Grupu mērķi un uzdevumi:

 1. Veicināt patstāvības prasmes
 2. Atklāt talantus un spējas (ar novirzi uz profesionālo darbību):
 • atklāt un pilnveidot katra talantus un individuālās spējas, lai spētu atrast piemērotu tām darbu;
 • paplašināt intereses;
 • sniegt atbalstu patstāvīgas dzīves vietas un darba vietas meklēšanā;
 • sniegt konsultatīvo atbalstu personai iesākot patstāvīgu dzīvi – pēc vajadzības, līdz 1 gadam, ar laiku samazinot atbalstu un novirzot sociālajam dienestam pēc dzīves vietas;
 • sniegt atbalstu darba vietā gan jaunietim, gan darba devējam/mācību iestādei un darba kolēģiem (par komunikācijas īpatnībām un iekļaujošās vides veidošanu) – pēc vajadzības, līdz 1 gadam, ar laiku samazinot atbalstu.