Daudzfunkcionālais centrs bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem un viņu ģimenēm
 
 
Daudzfunkcionālais centrs "Solis Augšup" bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem (autismu) un viņu ģimenēm Rīgā, Mārupes ielā 14a, Latvija, LV-1002. www.solis.lv 
Administrācija: +371 26394426 , e-pasts:  Speciālistu koordinātors: +371 20386500
 
 
 
 

Pakalpojumi un projekti ar RD Labklājības departamenta un Rīgas Sociālā dienesta atbalstu.

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas
Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums ietver pasākumu kopumu (dažādus speciālistu konsultācijas un aktivitātes), kas vērsti uz personas sociālo prasmju un  pastāvīgo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, iekļaušanos sabiedrībā, kā arī ietver bērnu vecāku informatīvo un psiholoģisko atbalstu.
Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem no 1,5 līdz 12 gadu vecumam un viņu vecākiem.  
Pakalpojuma ilgums no 6 mēnešiem līdz 1gadam. Tiek izstrādāts klienta individuālais profils, kas iekļauj sevī sociālās rehabilitācijas programmas plānu, kuru īsteno centra multidisciplinārā speciālistu komanda. Programmas sākumā speciālisti veic izvērtējumu un izvirza mērķus trīs mēnešu periodam, pēc kuru realizēšanas atkārtoti novērtē bērna progresu un izvirza jaunus mērķus vai turpina darboties pēc iepriekšējā plāna. Konsultāciju un nodarbību skaits ir atkarīgs no klienta vajadzībām.
Speciālisti strādā komandā, sadarbojoties visas programmas garumā. Programmas beigās vecākiem tiek sniegts sociālās rehabilitācijas izvērtējums un ieteikumi.
Vecāku atbalsts paredz – nepieciešamās informācijas sniegšanu, apmācību vizuāla atbalsta materiāla sagatavošanā, tikšanās grupās, aicinājumu piedalīties tematiskajos pasākumos un semināros.
DFC “Solis augšup” speciālisti: ABA terapeits, sociālais rehabilitētājs, psihologs, speciālais pedagogs, ergoterapeits, audiologopēds, fizioterapeits.
 
 
 
 
  
Sociālo prasmju treniņa grupas
Socializācijas grupu pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ietver pasākumu kopumu, ar mērķi veicināt sociālo un komunikācijas prasmju attīstīšanu, iesaistoties dažādās spēlēs un aktivitātēs.
Pakalpojums tiek sniegts bērniem ar AST un viņu ģimenes locekļiem, kuri atbilst šādām pazīmēm: 
1. bērnam ir diagnosticēti autiskā spektra traucējumi vai to pazīmes, t.sk. ir Aspergera sindroms;
2. bērns neizrāda agresīvu uzvedību pret citiem bērniem un pieaugušajiem 
3. bērns saprot vienkāršas un seko pieaugušā instrukcijām.
 
Socializācijas grupas laikā tiek veicinātas šādas prasmes:
 • sasveicināties;
 • dalīties ar rotaļlietām un mainīties ar tām;
 • sadarboties spēlēšanās laikā;
 • izrādīt iniciatīvu un uzaicināt vienaudžus spēlēties kopā;
 • bez satraukuma nomainīt aktivitāti;
 • distances ievērošana;
 • komunicējot ar vienaudžiem runāt atbilstošā tonalitātē;
 • jautāt pēc palīdzības un pašiem palīdzēt;
 • iesaistīties kopīgās aktivitātēs;
 • iepazīties, nosaukt savu vārdu un uzrunāt citus bērnus;
 • u.c. nepieciešamās sociālās prasmes, uz kurām papildus var norādīt vecāki.
   
Pakalpojuma plānotās aktivitātes:  
 • bērna ar AST sociālās funkcionēšanas izvērtēšana un īstermiņa individuālā profila izveidošana;
 • individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, kura sevī ietver: 
- ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju ar mērķi veikt uzvedības un socializācijas problēmu analīzi un korekciju, novērojot bērnu darbību grupā un sniedzot konsultāciju grupu vadītājiem un vecākiem;
- produktīvās nodarbības, kas tiek īstenotas saskaņā ar bērna individuālo sociālo rehabilitācijas plānu, lai attīstītu un nostiprinātu nepieciešamās sociālās prasmes un iemaņas, pašapkalpošanas prasmes un patstāvību;
- radošo aktivitāšu nodarbības, ar mērķi strādāt grupā, palīdzēt un lūgt palīdzību, prezentēt savu veikumu, organizēt savu darba vietu un veikt līdzīgus darbus;
- videomodelinga, sociālo stāstu un lomu spēļu metodes - ar mērķi palīdzēt izprast konkrēto situāciju un uzvedības normas konkrētās vietās, veicinot komunikāciju.
Grupas īstenošanas laikā notiek sadarbība ar vecākiem, t.s. tiek piedāvāta dalība konkrētās centra organizētajās lekcijās un tematiskos pasākumos. 
 
 

 
 
   
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs