Biedrība “Nepaliec Viens” ir dibināta 2000.gada 12.jūnijā. Tās darbība tiek vērsta, lai veicinātu sociālo līdzdarbību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, sniegtu atbalstu sociāli mazaizsargātām personām, bērniem, jauniešiem, darba spējīgām personām ar īpašām vajadzībām un senioriem, kam tas ir nepieciešams. Biedrība rīko un līdzdarbojas dažādos konkursos, labdarības pasākumos, koncertos, ceļojumos un citās aktivitātes, kuras nav pretrunā ar kristīgo morāli.

Aktivitāšu mērķos ietilpst:

 • atbalstīt un rīkot aktivitātes kuru pamatā ir kristīgās vērtības.Biedrība ''Nepaliec Viens'' 
 • atbalstīt un rīkot aktivitātes personu socializācijai un integrācijai sabiedrībā.
 • atbalstīt un rīkot aktivitātes ģimeņu stiprināšanai, un bērnu atbildīgai audzināšanai.

Darbības jomas:

 • sociālās labklājības veicināšana,
 • veselības veicināšana,
 • izglītojoši pasākumi,
 • pozitīvu emociju vairošana,
 • labdarības pasākumi,
 • ziedojumu vākšana un izlietošana ievērojot labdarības principus,
 • fizisku un juridisku personu un resursu iesaistīšana atbalsta un labdarības aktivitāšu īstenošanā.
 
Nepaliecviens.lv (līdz 2013.gadam kā BildēsparDzīvi.lv) atspoguļo arī nozīmīgas un pozitīvas ziņas par sociāli būtiskām norisēm Latvijā un ārpus tās robežām,- stāsta par cilvēkiem un cilvēku grupām, kurām nepieciešama kāda palīdzība un par cilvēkiem vai biedrībām, kuras gādā par nepieciešamo palīdzību. 
 
 
Biedrības “Nepaliec Viens” struktūra
Valde
- izpildirektors Alfs Helmūts Trepšs, tālrunis: +371 29473896,
- izpilddirektora vietnieks Diāna Mekša, tālrunis: +371 26394426,
- Elīna Augustiņoviča, Ieva Jokste, Edmunds Rītiņš | e-pasts:
 
Noliktava
- pārzine, Lūcija Lielmane,  tālrunis: +371 22522205 
 
Struktūrvienība
- vadītāja, Elīna Augustinoviča,  tālrunis: +371 26191333 | e-pasts:
 
Struktūrvienība
- vadītāja, Ieva Jokste, tālrunis: +371 27886915 | e-pasts:
 
Struktūrvienība
- vadītāja, Diāna Mekša, tālrunis: +371 27705324 | e-pasts:
 
Biedrības rīkotās un sadarbībā īstenotās aktivitātes un darbības kopsavilkums un pārskats kalendārajā gadā:
 
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
 
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, atzīst un ievēro Biedrības darbības mērķus un statūtus. Personai, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru ir jāiesniedz Biedrībai rakstisku pieteikumu. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru kopsapulcē. Sākotnēji persona tiek uzņemta par biedra kandidātu. Pieteikumam par uzņemšanu kā par biedra kandidātu pielikumā persona pievieno viena Biedrības biedra rekomendāciju. Biedru kandidāts var kļūt par Biedrības biedru pēc trīs gadu ilga kandidāta stāža, kura laikā viņam ar savu rīcību ir jāapliecina atbilstība biedrības mērķiem.
 
Aicinām atbalstīt biedrības aktivitātes, sniedzot palīdzību ne vien finansiāli, bet arī ar savu padomu, zināšanām un citiem Jums piederošiem resursiem. Priekšlikumiem un atsauksmēm var izmantot saziņas veidni.
 
Ziedojumam ar bankas starpniecību
 
Biedrība “Nepaliec Viens”
Reģistrācijas numurs: LV40008052049Nepaliec Viens logo
Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
Sabiedriskā labuma statuss: Nr.79. 29.05.2008  VID SLO datu bāze
 Kustība "Pagalms"
Jauniešu kustība "Pagalms" (agrāk Jauniešu Pastorālā Māja)
Reģistrācijas numurs: 91424674342
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 
Reģistrācijas numurs: 90011822428
Adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV20HABA0551044676402 
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 Jauno Māmiņu (Ģimeņu) klubs „Ligzdiņa”
Adrese: Brīvības gatve 266-118, Rīga, LV-1006
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 
Daudzfunkcionālais centrs „Solis Augšup” logo
Reģistrācijas numurs: 91437806709
Adrese: Drustu iela 36a, Rīga, LV-1002 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 
 
Ziedojumam ar PayPaL
 
Privātpersonas ziedojums ir attaisnotie izdevumi, kas kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma. To nosaka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli''.
 
Juridiskām personām (līdz 2017.gada 31.decembrim) var samazināt apliekamo ienākumu par ziedoto summu saskaņā ar šā likuma 8.2 pantu, bet kopējais apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma. To nosaka grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli''.
 
No 2018.gada uzņēmums par pārskata gada laikā veiktajiem ziedojumiem varēs piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu vienā no trim veidiem:
 • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
 • uzņēmums var samazināt nodokļa summu, kura aprēķināta par dividendēm. Šajā gadījumā atvieglojuma summa ir 75% no ziedotās summas (bet ne vairāk kā 20% no nodokļa summas, kura aprēķināta par dividendēm). Uzņēmums varēs piemērot atvieglojumu ziedotājiem, ja tas pārskata gada laikā ziedos sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas.
 
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
 
NepaliecViens.lv satura pavairošana vai izplatīšana ir iepriekš jāsaskaņo un jānorāda atsauce: Biedrība “Nepaliec Viens”, www.nepaliecviens.lv
 
 
nosūtīt ziņu | twitter: NepaliecViens | facebook: NepaliecViens | telegram: NepaliecViens 
 
 
Privātuma politika par personu datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
 
Biedrība “Nepaliec Viens”, Reģistrācijas numurs: 40008052049 (turpmāk - Biedrība) un interneta vietnes www.nepaliecviens.lv (turpmāk - mājas lapa) pārvaldītājs ir atbildīgs par pakalpojumu saņēmēju un mājas lapas apmeklētāju datu privātumu.
Biedrības darbība ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.
 
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
1. Biedrība apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
1.1. pakalpojuma līguma noslēgšanai;
1.2. normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
1.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
1.4. lai īstenotu Biedrības un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām;
1.5. lai īstenotu Biedrības likumīgās intereses:
1.5.1. veikt saimniecisko darbību;
1.5.2. pārbaudīt personas identitāti pirms līguma noslēgšanas;
1.5.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
1.5.4. saglabāt mutiskas un rakstiskas piezīmes kuras satur datu subjekta ziņas;
1.5.5. analizēt Biedrības mājas lapas darbību;
1.5.6. administrēt Biedrības mājas lapas apmeklētāja kontu;
1.5.7. sūtīt paziņojumus elektroniski un ar pastu;
1.5.8. novērst krāpniecību;
1.5.9. informēt sabiedrību par savu darbību.
 
Personas datu apstrādes nolūki
2. Biedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
2.1. personas identificēšanai;
2.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
2.3. pakalpojumu sniegšanai;
2.4. statistikai;
2.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
2.6. mājas lapas saturam, publikācijām.
 
Personas datu apstrāde
3. Biedrība apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
4. Ar personu noslēgto saistību izpildei Biedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus, un ir tiesības nodot sadarbības partneriem nepieciešamos personas datus tik daudz, cik tas nepieciešams līguma saistību nodrošināšanai.
5. Biedrības sadarbības partneriem ir saistoša personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, izmantojot personas datus vien Biedrības uzdevumā ar personu noslēgtā līguma saistību izpildei.
6. Biedrība var izpaust personas datus trešajām personām:
6.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros;
6.2. ja persona ir devusi rakstisku piekrišanu, arī elektroniski;
6.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, noteiktajā kārtībā un apjomā;
6.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai.
 
Piekļuve Personas datiem
7. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Personai pieslēdzoties biedrības mājas lapā www.nepaliecviens.lv ar savu lietotāja vārdu un kodu sadaļā “Mani dati”, var pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
8. Lai atsauktu ziņu saņemšanu no biedrības mājas lapas, sadaļā “Pieteikties ziņām” jāieraksta sava e-pasta adrese un jāapstiprina atteikšanās.
9. Persona ir tiesīga pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām.
9.1. Lai izvairītos no personas datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi Biedrības pārstāvim).
10. Biedrība atbildi par personas datu apstrādi sniegs 30 dienu laikā.
11. Biedrība veic saziņu ar personu izmantojot personas norādīto saziņas informāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi u.c).
 
Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
12.Persona piekrišanu savu datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot www.nepaliecviens.lv mājas lapā, sadaļā “Pieteikties ziņām”, izmantojot saziņas veidni, vai sūtot e-pastu: .
13.Personas sniegtā piekrišana ziņu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.
14. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
15. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā
16. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
17. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par personas līguma izbeigšanas pieteikumu.
18. Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:
18.1. kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
18.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Biedrība vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses;
18.3. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
18.4. kamēr ir spēkā Personas piekrišana savai datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 
Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
19. Biedrības mājas lapa izmanto sīkdatnes.
20. Biedrības mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Biedrība neuzņemas atbildību.
 
Personas dati sociālos tīklos
Ja izmantojat kādus no sociālo tīklu pakalpojumiem sniedzot savus datus sarakstē ar biedrību izmantojot kādu no sociālo tīklu kontiem vairs nevēlaties, ka biedrība izmantotu Jūsu personas datus, kurus jau ir saglabājis kāds no sociālo tīklu Operatoriem, aicinām atslēgties, informēt biedrību par savu sociālā tīkla kontu.
 
Google+ Datu pārzinis: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Google konfidencialitātes politikas tīmekļa vietne https://www.google.com.
Twitter Datu pārzinis: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”).
Twitter konfidencialitātes politikas tīmekļa vietne https://www.twitter.com
Facebook Datu pārzinis: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (“Facebook”).
Facebook konfidencialitātes politikas tīmekļa vietne https://www.facebook.com/about/privacy.
 
Citi noteikumi
21. Mēs pieņemam, ka pirms sniedzat savus personas datus biedrības mājas lapā vai piesakaties pakalpojumam Jūs esat izlasījuši Privātuma Politikas noteikumus un esat tos akceptējuši.
22, Biedrība patur tiesības veikt grozījumus esošajā Privātuma politikā, atjaunojot un publiskojot to savā mājas lapā.
23. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu risināšanai, kā arī ja persona vēlas atteikties no ziņu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot saziņas veidni mājas lapā vai e-pasta adresi .
24. Persona nevar prasīt dzēst savus datus, kad tie nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību vai informēšanu, lai izpildītu juridisku pienākumu, ko nosaka normatīvie akti, pamatojoties uz sabiedrības interesēm, zinātniskās vai vēstures pētniecības, kā arī lai celtu un aizstāvētu prasības.
25. Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.
 
 
Mājas lapas sīkdatnes (cookies) tiesiskais pamats
Biedrības mājas lapa www.nepaliecviens.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.
 
Mājas lapas apmeklētājam izmantojot interneta pārlūka programmu tiek attēlots paziņojums, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.
 
Sīkdatnes ir informācija, ko interneta pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs atverat mājas lapu, un izmanto tās nākošajā atvēršanas reizē, tā atceroties Jūsu izvēles, piemēram, lapas valodu. Ar sīkdatņu palīdzību mājas lapa iegūst spēju saglabāt Jūsu pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus.
 
Sīkdatņu veidi
Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.
 
Sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes
Sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās būtu izmatojamas arī citās vietnes sadaļās, piemēram – nodrošina Jums piekļuvi citām - ierobežotas pieejamības vietnes sadaļām pēc tam, kad Jūs esat veiksmīgi autorizējies vietnē, līdz brīdim kad veicat darbīgu izrakstīšanos (Logout). Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības autorizēties vietnē, lai apmeklētu katru vietnes aizsargāto sadaļu. Sesijas sīkdatņu darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt vietni, vai arī pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē.
 
Pastāvīgas sīkdatnes
Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt tīmekļa vietni, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc vietnes pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot lietotāja izvēles vai rīcību vietnē ikreiz, kad Jūs apmeklējat šo vietni.
 
Biedrības sīkdatnes
Biedrības sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido biedrības mājas lapa. Tās satur biedrības mājas lapas domēna nosaukumu.
 
Trešās puses sīkdatnes
Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no tīmekļa vietnēm, kas nepieder biedrībai. Šādu vietņu domēna nosaukumi atšķiras no biedrības mājas lapas domēna nosaukuma. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat biedrības mājas lapu.
 
Personas piekrišanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana
Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammā. Palīdzību par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammā var lasīt interneta pārlūkprogrammu vietnēs: Google ChromeMozilla FirefoxSafari, BraveOpera, TorMicrosoft Edge.