Projekta “Līdztiesība – atšķirīgi dzimumi, vienādas tiesības, vienlīdzīgas iespējas” kopsavilkums

 

Projekta (nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/064/007) “Līdztiesība – atšķirīgi dzimumi, vienādas tiesības, vienlīdzīgas iespējas” rezultātu kopsavilkums. Projektu īstenoja Bāreņu biedrība „Saules bērni" sadarbībā ar partnera organizāciju biedrību „Nepaliec Viens". 

 

Mērķis:

Apzināt un izpētīt ārpus ģimenes aprūpē augušu jauniešu izpratni par dzimumu lomām un dzimumu līdztiesību. 

Mazināt stereotipus, padziļināt jauniešu izpratni un zināšanas par dzimumu identitātes, lomu līdztiesības nozīmi harmonisku attiecību veidošanā, nodarbinātībā un karjerā.

Veicināt nevalstisko organizāciju un pedagogu prasmes iekļaut audzināšanas procesā dzimumu lomu un līdztiesības jautājumu skaidrošanu, izmantojot metodiskos ieteikumus, kas veidoti balstoties uz pētījumu un sadarbībā ar Krievijas partneriem gūto pieredzi.

 

Mērķa grupas:

Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā bērni, jaunieši, ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti no vardarbības cietušās personas, vardarbību veikušās personas, cilvēktirzniecības upuri. NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotaju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: biedri, darbinieki, brīvprātīgie.  

 

Projekta partneri:

Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs,  10-.I  Golovko, 180004, Pleskavas apgabals;

Biedrība „Nepaliec viens”, Zentenes iela 25-30, Rīga, LV 1069, Rīgas pašvaldība

 

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2013-31.03.2015

Projekta īstenošanas vietas: 

Kurzeme: Ventspils bērnu nams „Selga”, Pērkoņu 21, Ventspils LV 3601, Ventspils pašvaldība

Latgale: Rēzeknes pilsētas bērnu patversme, Viļānu iela 10, Rēzekne LV 4601, Rēzeknes pašvaldība;

Rīga: Biedrība „Nepaliec viens”, Zentenes iela 25-30, Rīga, LV 1069, Rīgas pašvaldība;

Zemgale: Jelgavas bērnu nams – patversme,  Zirgu iela 47a, LV 3008, Jelgavas pašvaldība;

Jelgavas bērnu nams – patversme,  Zirgu iela 47a, LV 3008, Jelgavas pašvaldība

Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs,  10-.I  Golovko, 180004, Pleskavas apgabals

 

Projekta laikā tika realizētas galvenās  aktivitātes:

Nodarbību-diskusiju cikls ar pētījumā iesaistītajiem jauniešiem Latvijas bērnu namos. Projekta partnera loma – nodarbību/diskusiju vadīšana vienu reizi katrā no iesaistītajām  ārpus ģimenes institūcijām:

 • Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē, tagad Rēzeknes “Bērnu sociālo pakalpojumu centrs”, 
 • Zīles, bērnu nams – patversme,  tagad ““Zīles” bērnu ilgstošās  sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs”; 
 • Jelgavas bērnu nams, tagad Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs,
 • Ventspils bērnu namā “Selga”.

Nodarbību – diskusiju laikā un ne tikai nodarbībās  pārrunājām jauniešiem diemžēl grūti saprotamas lietas (jo no sākuma bija jautājumi – nu kāpēc mums tas vajadzīgs un kāda tam vispār nozīme?).Tāpēc ļoti daudz veidojām interaktīvas spēles par dzimumu lomām, attiecībām, izspēlējām reālas dzīves situācijas.  Pēc tam, dzerot tējas tasi, neformālā vidē pārrunājām šīs situācijas – kāpēc tādas radušās ( nezināšana, diskriminējoša attieksme, vai varbūt vēl kāds cits iemesls). Šādā veidā veidojām stāstus par šo tik aktuālo un nozīmīgo jomu,  un tā jauniešiem kļuva labāk izprotama un viņi ar prieku piedalījās. Jāatzīmē, ka ne jau tā ir lektoru vaina, kāpēc paši jaunieši negrib runāt par dzimumu līdztiesību, bet gan jauniešu nespēja noturēt interesi, un viņu samērā zemais zināšanu līmenis vispār par sabiedrības attīstības tendencēm un sociālām norisēm mums apkārt. Būtiski vēl piebilst, ka viņiem dzimumu līdztiesība pirms projekta uzsākšanas saistījās tikai ar seksuālām jomām.


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krievijas Federāciju, kurā piedalījās  partnera organizācijas pārstāvji  kas kopā ar projekta iesniedzēja organizācijas pārstāvjiem pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Pleskavas reģionu Krievijas Federācijā. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā  iepazināmies ar  partnera organizācijas “Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs” pieredzi ar līdztiesību saistītu jautājumu risināšanā, bērnu namu jauniešu izglītošanā, partneru veiktās jauniešu aptaujas rezultātu prezentācijā, kopīgā un atšķirīgā konstatēšanā, kā arī diskutējām  par turpmākajiem dzimumu līdztiesības jautājumu risinājumiem. 

Nometne jauniešiem „Tavas iespējas. Zini un izmanto!” Nometnes laikā norisinājās uz pētījuma rezultātiem balstītas aktivitātes: izglītojošas lekcijas; teorētiskas un praktiskas nodarbības; diskusijas; speciālistu individuālas konsultācijas. 

Dažādās formās un līmeņos tika apskatītas tēmas par: 

 • dzimumu identitāti un dzimumu lomām; 
 • sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem; 
 • dzimumu līdztiesības ideju vēsturi, attīstību, mūsdienu tendencēm;
 • dzimumu līdztiesības iespējām un varbūtējiem „slazdiem”; 
 • jauniešiem nepieciešamajām zināšanām par sevi (identitātes apziņa, pašapziņa, veselīgs dzīvesveids, motivācija, karjeras veidošana);
 • pilsoņa tiesībām un pienākumiem (neatkarīgi no dzimuma), saskaņā ar Latvijas valsts normatīvajiem aktiem;
 • valsts iestādēm un sabiedriskām organizācijām, kas pārstāv vai kādā attiecīgā situācijā var palīdzēt aizsargāt šīs tiesības;
 • sociālo tīklu ietekmi, lomu, nozīmi saziņā un priekšstatu veidošanā;
 • pašrealizācijas formām un iespējām neatkarīgi no dzimuma.

Projekta partneris kvalitatīvi iesaistījās šīs aktivitātes realizēšanā, jo biedrība „Nepaliec viens”  visā iepriekšējā periodā ik mēnesi vadīja diskusijas un nodarbības bērnu namos. Projekta partneris lieliski  sadarbojās ar ekspertiem, kas tika pieaicināti nometnes nodarbību īstenošanā.

“Metodiskie ieteikumi pedagogiem un nevalstiskajām organizācijām par bērnu namu jauniešu izglītošanu dzimumu līdztiesības jautājumos” ir izstrādāti un izdoti-tiražēti. Partneru organizācijas pārstāvji kopā ar biedrību „Saules bērni” piedalījušies metodisko materiālu izstrādē, jo: 

 • aktīvi sadarbojušies ar mērķa grupu iepriekšējās aktivitātēs un pārzina mērķa grupas „robus” zināšanās par dzimumu līdztiesības jautājumiem, tātad arī to, kas būtu jāuzlabo pedagoģiskajā darbībā bērnu namos, lai šādus „robus” nepieļautu; 
 • biedrībai ir pieredze grāmatu izdošanā, kas bija noderīga pieredze metodiskā materiāla izstrādē. 

 

Seminārs pedagogiem un NVO pārstāvjiem par pētījuma rezultātiem un metodisko materiālu.

Pēc galveno aktivitāšu īstenošanas un metodisko ieteikumu izdošanas tika organizēts seminārs Latvijas bērnu namu pedagogiem un nevalstisko organizāciju  pārstāvjiem. Biedrība „Saules bērni” veica organizatorisko darbu, nodrošināja informācijas nodošanu ieinteresētajām NVO un bērnu namu pedagogiem, iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta pētījumu un metodisko materiālu, kā arī tā izmantošanas iespējām, savukārt Biedrība „Nepaliec viens!” iepazīstināja semināra dalībniekus ar nodarbību/diskusiju rezultātiem, pieredzes apmaiņas brauciena rezultātiem, kā arī nometnē īstenotajām aktivitātēm un gūtajām atziņām.

Sadarbībā ar Krievijas Federācijas nevalstisko organizāciju “Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs” realizējām šādas aktivitātes:

“Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs” nodrošināja iespēju apmeklēt Krievijas Federācijas Pleskavas apgabalu un iepazīties gan ar paša centra darbu, kā arī piedalīties seminārā bērnu namu pedagogiem un reģiona NVO pārstāvjiem dzimumu līdztiesības jomā, kura laikā darba grupās diskutējām par dzimumu līdztiesības jautājumiem Latvijā un Krievijas Federācijā, kā arī apmeklējām  četras ārpus ģimenes aprūpes institūcijas – tikāmies ar bērniem un pedagogiem;

“Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs” pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Latviju, kura laikā ne tikai iepazinās ar projektā iesaistītajām ārpus ģimenes aprūpes institūcijām – tikās ar jauniešiem un institūciju pedagogiem, bet arī piedalījās seminārā, kurā piedalījās NVO aktīvisti (kuru realizētās aktivitātes saistītas ar riska grupas jauniešiem) un ārpus ģimenes aprūpes institūciju pārstāvjiem.

 

Projektā  sasniegtie rezultāti:

Īstenotas visas aktivitātes, un tajās iesaistīti četru bērnu namu 80 audzēkņi. Aktivitāšu realizēšanā piedalījušies Bāreņu biedrības “Saules bērni”, “Nepaliec viens” un “Neatkarīgā sieviešu sociālā centra” biedri – kopā  101 cilvēks, 15 algoti darbinieki, kā arī 2500 iedzīvotāji, kuri iepazinušies ar projekta aktivitātēm masu informācijas līdzekļos. Projekta finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši plānotajam budžetam.

Veikts pētījums un iegūta informācija no anketām un fokusa grupas diskusijām, kas raksturo ārpus aprūpes institūcijas dzīvojošu jauniešu izpratni par dzimu līdztiesību.

Identificējot jauniešiem “zināšanu robus” dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā un akcentējot viņiem nesaprotamas tēmas, pedagogi astoņu mēnešu periodā novadīja nodarbības četrās ārpus ģimenes aprūpes institūcijās, kā rezultātā paaugstinājies jauniešu zināšanu un izpratnes līmenis par dzimumu lomām un dzimumu līdztiesības principiem.

Notikusi dalība seminārā, gan iepazīšanās ar ārpus ģimenes aprūpes institūciju darbu Krievijas Federācijā, gūta pieredze par dzimumu līdztiesības principiem, problēmām, un to risinājumiem, kā arī noslēgs sadarbības līgums turpmākai kopīgu aktivitāšu realizēšanai

Metodiskajā materiālā apkopota pētijumu ceļā iegūtā informācija un secinājumi. Metodiskajā materiālā apkopota informācija, kā veidot diskusiju ar jauniešiem par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kā stiprināt katra indivīda dzimuma identitāti un dzimuma apziņu.

Interesenti un NVO aktīvisti, bērnu namu pedagogi un  sociālie darbinieki, Krievijas Federācijas partneru organizācijas četri pārstāvji tikušies kopīgā pasākumā, un pārrunājuši šobrīd tik aktuālo dzimumu līdztiesības jautājumu. “Kādas ir bērnu zināšanas par dzimumu līdztiesību?” un kā “līdztiesības” ievērošana / neievērošana izpaužas apkārtējā dzīvē. Krievijas partneri dalījās dzimumu līdztiesības  jautājumu risināšanas pieredzē Krievijas Federācijā.

Visā projekta īstenošanas laikā Biedrība “Saules bērni” nodrošinājusi sabiedrību ar aktuālo informāciju par projekta aktivitātēm, gaitu un rezultātiem.

Projektam piešķirto programmas līdzfinansējumu veido 30460,47 Euro, kas izlietots atbilstoši budžetam.

 
Programmas līdzfinansējums
 
 
Bāreņu biedrība Saules Bērni
 
 
 
 
Bilde ©


 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs