Uzņēmējdarbības principi

 

 

Pirms dažiem gadiem man bija iespēja dalīties ar saviem biznesa mērķiem ar aptuveni 40 apdrošināšanas aģentiem, kad tiku godināts par 25 gadu darbu mūsu kompānijā. Es teicu dažus vārdus, kuri balstījās uz manu pieredzi - paskaidroju savus mērķus, kuriem sekoju - vienkāršus, bet tomēr dziļus: esi klātesošs, esi uzcītīgs, esi disciplinēts, esi neatlaidīgs, esi gatavs kalpot, esi pozitīvs un esi tuvu Dievam. 

 

Es viņiem teicu, ka ticu tam, ka šie mērķi var tikt piemēroti, neskatoties uz virzienu, kādā cilvēks dodas, vienalga, vai biznesā, vai personīgajā dzīvē. Gadiem ejot, esmu nonācis pie labākas sapratnes, kas pārdošanā un pakalpojumu sniegšanā klientiem strādā un kas nē.

Ļaujiet man paskaidrot sīkāk:

Esi klātesošs. Savu klientu dēļ man jāseko vārdiem, kurus Jēzus teica Saviem mācekļiem: "...lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu" (Jāņa 13:34-35), un savu klientu vajadzības jāuzskata par svarīgākām kā savējās. Kad sekoju šai pavēlei, es savu darbu uztveru kā daudz nopietnāku un attīstu stingru vēlmi palīdzēt citiem, cik labi vien spēju laicīgajā pasulē.

Esi centīgs. Man nepārtraukti jāseko līdzi izmaiņām likumos un produktos, kuri saistīti ar apdrošināšanas sfēru, lai tos vislabāk piemērotu klientu vajadzībām. Viena no manām dzīvē vissvarīgākajām Rakstu vietām ir: "Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum." (Kolosiešiem 3:23-24). Tas ir vienīgais atgādinājums, kurš man nepieciešams, lai es atcerētos, ka man vienmēr jābūt savā profesijā vislabākajam.

Esi disciplinēts. Man jārīkojas saskaņā ar pārbaudītām sistēmām un jāsadarbojas ar uzticamām kompānijām. Salamana Pamācības 1:7 mums atgādina: "Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību." Mani klienti vēlas, lai es, dodot padomus, būtu gudrs, nevis rīkotos kā muļķis ar viņu investīcijām un labklājību.

Esi neatlaidīgs un konsekvents. Man jāsaprot, cik vērtīgs ir katrs "Nē" un jābūt neatlaidīgam, lai nopelnītu "Jā", kad tiekos ar potenciālajiem klientiem. Jēkaba 1:12 mēs tiekam iedrošināti: "Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl." Es savu biznesu uzskatu kā daļu no kalpošanas Dievam. Es zinu, ka Viņš ir apmierināts, kad ar savu darbu es Viņu pagodinu.

Esi gatavs kalpot. Man vienmēr citu vajadzības jāstāda augstāk kā savs atalgojums. Efeziešiem 6:6-7 mums mācīts: "Pildait Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem". Es sevi uztveru kā kalpu katram klientam, pat vairāk - kā kalpu savam Kungam.

Esi pozitīvs. Man jāuzturas pēc iespējas vairāk citu pozitīvu cilvēku tuvumā. Ebrejiem 10:24-25 mums atgādināts: "Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu." Šajā pasaulē ir tik daudz negatīvā un negatīvisma, ka mums sevi jāiegremdē pozitīvajā domāšanā un uzvedībā, lai atvairītu negatīvo, neauglīgo uzvedības stilu.

Esi Dieva tuvumā (vissvarīgākais). Man skaidri jāsaprot savas dzīves augstākais mērķis un jāatgādina, kurš ir patiesais noteicējs. Dievs mums var dot mieru: "Kas ir augstāks par visu saprašanu", ko pasludina apustulis Pāvils vēstulē Filipiešiem 4:6-7. Tas palīdz man palikt Viņa tuvumā un vienmēr raudzīties uz Viņu arī, kad saskaros ar dažādiem dzīves apstākļiem, vienalga, biznesā, ģimenē vai citās dzīves jomās.

Es ticu, ka šie septiņi mērķi var dzīvē kalpot ikvienam, bet katalizators, lai tas patiesi darbotos, ir Jēzus Kristus. Viņš piedāvā Sevi kā piemēru un treneri, lai mēs varētu piedāvāt labāko Viņam un saviem klientiem, un tikt galā ar visu, ko Viņš dod mums mūsu ceļā. 

 

Džims Lenglijs

Jim Langley has been an agent with New York Life since 1983 and an active member of CBMC of Santa Barbara, California, U.S.A. since 1987. fourthquarterstrategies.com. 

CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2017. 
Bilde ©whatchristianswanttoknow