Jeruzāleme trīs reliģiju svētā pilsēta.*

Jūdam, kristietim un musulmanim ir katram savs stāsts... Tomēr daudzi ekumēnisko kustību vadītāji apgalvo, ka mēs kalpojot vienam Dievam. Izraēlā, Romā un citur pasaulē tiek rīkotas musulmaņu - kristiešu sanāksmes, kurās ticīgie vienprātībā aizlūdz par mieru uz zemes.

Materiālu sagatavoja starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē pārstāve Ilze Saulīte.

Jeruzālemi uzskata par pasaules garīgo centru. Kādēļ tāds garīguma koncentrāts joprojām nav atnesis mieru Vidējos Austrumos, mums palīdzēja saprast bijušais islāma reliģijas garīdznieks, šariah (islāma likumu) eksperts. Zurah 112 ir viena no visbiežāk citētajām Korāna rakstu vietām: �Sakiet, ka Allāhs (Dievs) ir viens... Viņam nav dēla un nav neviena, kas varētu Viņam līdzināties.� Islāma reliģija pilnībā noliedz Dieva Trīsvienību un tas arī izsaka visu � Bībelei un Korānam nav nekā kopēja! Korāns nav tikai grāmata, tā ir �radioaktīva� viela � meli, kas satur neredzamu spēku. Ja vēlaties to pētīt, jums nepieciešamas lūgšanas un īpaša Dieva apsardzība, jums jālasa Bībele četras reizes vairāk nekā esat izlasījuši Korānu!

musulmaņu un kristiešu līderi kopējā lūgšanā

Ja kristieši nenošķiras no islāma, viņu teoloģija ir bankrotējusi

Rietumos nereti jūdus, kristiešus un musulmaņus sauc par Bībeles cilvēkiem ar vienotu ticības pamatu, bet islāmu � par �brālības un miera� reliģiju. Tas ir kļūdains pieņēmums. Korāns par Bībeles jeb grāmatas ļaudīm sauc tikai jūdus un kristiešus un vēršas pret tiem kā pret ienaidniekiem. Jāsaprot, ka musulmanim �miers� nenozīmē to pašu, ko tas nozīmē mūsdienu kristietim. Islāma izpratnē miers būs tad, kad visa cilvēce pakļausies Allāham un viņa pravietim. Korāns (labā vēsts) aicina musulmaņus uz �svēto karu�: �Cīnieties pret tiem (jūdiem un kristiešiem), kuriem ir iedota Grāmata (Bībele), bet viņi netic Allāham.. un neseko patiesības reliģijai (islāmam), kamēr viņi sāks to godāt un zemosies tā (Allāha) priekšā.� (Zurah 9:29) Lai to panāktu, islāma radikālis ir gatavs upurēt Allāham savu dzīvību kopā ar tavējo. Taču Jēzus upurēja savu dzīvību, lai mēs, grēcinieki, dzīvotu! Tādēļ veltīgi ir meklēt �kas mums kopējs�. Kristieša ticības pamats ir Jēzus, Dieva Dēls, kurš tapa krustā sists mūsu grēku dēļ un augšāmcēlās, lai mūs taisnotu. Islāms atzīst Jēzu kā vienu no praviešiem, bet noliedz Viņu kā Dieva Dēlu. Saskaņā ar Korānu, Allāhs sūtīja Jēzu tikai kā vēstnesi, lai norādītu ebrejiem uz Muhamedu, bet Muhameds tika sūtīts visai cilvēcei (61:6). Muhameds pieņēma Jēzu kā Marijas dēlu, bet noliedza faktu, ka Viņš ir Dieva Dēls: �Brīdiniet tos, kuri saka, ka Allāhs sev izredzējis dēlu.. Briesmīgs ir vārds, kas nāk no viņu mutēm. Viņi runā neko citu kā melus.� (18:4�5) �Grāmatas ļaudis (kristieši)! Nepārspīlējiet savā reliģijas pārliecībā.. Mesija Jēzus, Marijas dēls, bija tikai Allāha vēstnesis... Allāhs ir viens Dievs. Lai tālu no jums būtu doma, ka Viņa varenajai majestātei bijis dēls.� (4:171�2) Taču Bībelē teikts, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš sūtīja savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Kristus nenāca, lai pasauli sodītu, bet lai tā caur Viņu tiktu glābta. (Jņ. 3:16�17)

Korāna vārdi, kas bieži tiek citēti Rietumos, it kā attaisno ideju par �vienotu pamatu islāmam un kristietībai�. Taču musulmaņu garīdznieki pazīst šīs rakstu vietas kā atceļamus vārdus � to šķietamā nozīme faktiski var tikt anulēta ar citiem pantiem. Nereti var dzirdēt citātus: �Grāmatas ļaudis (jūdi un kristieši), nāksim pie atziņas, ka mēs kalpojam nevienam citam kā Allāham.� - �Jums ir jūsu ticība, mums � mūsu.� (Zurah 109:6) Mēs iedomājamies, ka šie vārdi norāda uz visu ticību vienlīdzību vai vismaz iecietību, taču tā tas nav. Vārdi, kas rakstīti pirms citētajiem, ir tādi: �Es nepielūdzu to, ko pielūdz tu... un tu nepielūdz to, ko pielūdzu es. Es nepielūgšu to, ko pielūdz tu...� Jūdaisms un kristietība ir negantība Allāha acīs. Korāns ir Vecās un Jaunās derības kropļojums � Muhameda �atklāsmes�. Tā būtība ir � atcelt Dieva mīlestības un glābšanas plānu cilvēcei: �Bēdas un posts tiem, kuri ieviesa Rakstus (Bībeli), sakot � tas ir no Dieva.� (Zurah 2:79) Korāns noliedz Jēzus krustā sišanu, augšamcelšanos un līdz ar to arī grēku piedošanu un taisnošanu Kristū. Allāha �atklāsme� Muhamedam bijusi šāda: �Viņi (Bībeles ļaudis) saka � ja tu esi jūds vai kristietis, tu ej pareizā virzienā. Muhamed, sludini viņiem, ka tā nav! Musulmaņi, jums jāapliecina: �Mēs ticam Allāham un tam, kas mums ticis atklāts!� ..Ja viņi (kristieši un jūdi) tic tāpat kā jūs (musulmaņi), tad viņi iet pareizā virzienā.� (2:135,137) Atmaskojot islāma �labo vēsti�, kļūst skaidrs, ka Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievam ar Allāhu ir tikpat �radniecīgas� saites, cik Dievam ar sātanu. Jēzus nāca, lai izārdītu velna darbus, bet Korāns ir tapis, lai izārdītu Jēzus darbus. Korāns iesēj cilvēka sirdī šaubas par Jēzu un Patiesību.

Pēc nežēlīgajiem notikumiem ASV 2001. gada 11. septembrī daudz ļaužu sāka lasīt Korānu. Īsā laika posmā no 2001. gada12. septembra līdz 2001.gada 10. novembrim 34 000 dvēseļu ASV pievērsās islāmam kā �brālības un miera� reliģijai! Kādēļ? Varbūt negribēja pieņemt patiesību, varbūt nebija neviena, kas to sludina vai izskaidro, kā atšķirt patiesību no meliem. 2. Tes. 2:9�12 �..tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu..�

Nepārdodies islāmam!

Internetā var apskatīt fotogrāfiju, kurā iemūžināts, kā pāvests noskūpsta Korānu! 2003. gada 17. aprīlī Palestīnas atbrīvošanas teoloģijas centrs rīkoja konferenci. Tempļa kalnā Jeruzālemē pulcējās vairāk nekā 600 delegātu no 32 valstīm, lai paustu atbalstu palestīniešiem cīņā pret �okupāciju� un nosodītu Izraēlu. Šajā ekumēniskajā pasākumā piedalījās teologi, politiķi un citi �miera taisītāji� no anglikāņu, katoļu, pareizticīgo, luterāņu, metodistu u. c. baznīcām, tajā skaitā palestīniešu kristieši un Arafats. Garīdznieki veltīja ovācijas uzrunām, kas apšaubīja Salamana tempļa vēsturisko atrašanās vietu Jeruzālemē un sludināja, ka Ismaēls bija Dieva apsolītais dēls, bet islāms � jūdaisma un kristietības turpinājums! Īpašu kritiku izpelnījās kristieši cionisti, kuri atbalsta Izraēlu cīņā pret terorismu. Vīzija par �Jauno Jeruzālemi� pamudinājusi daudzus kristiešus aizstāvēt teroristu ideoloģiju. Šai antisemītiskajai reliģiju apvienošanas kustībai izveidojies nosaukums � krislāms.

Šodien neviens politiķis nespēj sadarboties ar Vidējiem Austrumiem, neapliecinot godbijību islāmam. Zinātāji stāsta, ka T. Blērs noņēmis tā Kunga lūgšanas vārdus (Tēvreizi) no Lielbritānijas valdības ēku sienām un to vietā piestiprinājis rakstu vietas no Korāna! Viņš atklāti paziņojis, ka respektē un lasa abas grāmatas � Bībeli un Korānu. Baltajā namā ASV katru gadu tiek svinēts Ramadāns, lielākais islāmticīgo festivāls. Sešas dienas pēc 11. septembra notikumiem ASV Bušs apmeklēja musulmaņu mošeju Vašingtonā, lai kopīgi �izteiktu nožēlu� par notikušo.

Patiesībā 11. septembris kopš 2001.gada islāma pasaulē tiek atzīmēts kā lieli svētki un uzvara. Teroristu pašnāvnieku sasniegumi tiek augsti vērtēti starp musulmaņu fanātiķiem, īpaši Izraēlā. Islāms, tā ir vesela sistēma, kurā ietilpst sociālie, politiskie, ekonomiskie un vismazāk � reliģiskie faktori. Korāna �pareģojumi� par Izraēlas valsts iznīcināšanu soli pa solim tiek īstenoti Vidējo Austrumu politikā ar slavenā kvarteta (ES, ANO, ASV, Krievija) palīdzību.

Allāhs musulmaņiem esot devis mandātu iznīcināt ebrejus. Kādēļ Arafats nepildīja �miera līgumu� saistības - nodrošināt mieru no palestīniešu puses, kuras pats uzņēmās? Viņam tas nebija izdevīgi un saskaņā ar islāma likumu paraksts zaudē spēku, ja kāds no līguma punktiem nesaskan ar Allāha gribu. Tātad jau pirms �miera procesa� līgumu parakstīšanas Arafats zināja, ka nepildīs to nosacījumus? Jā! Korāns nostāda islāma likumus pāri jebkurai citai reliģijai un valdību politikai. Ebreju asinīs slīkstošajam Arafatam neviens neuzdrīkstējās aizrādīt. Tā vietā viņam piešķīra Nobela Miera prēmiju! Arafats nomira kā varonis. Un kamēr naivā Rietumu civilizācija piever acis uz notiekošo �miera�, varas vai naftas dēļ, kāds to jau ir apmānījis, uzsēdies uz kakla un diktē savus noteikumus.

Bībeliski nozīmīgas vietas � Hebrona, Sihema, Bētleme, Tempļa vieta Jeruzālemē, Eļļas kalns, Tīra un Sidona, apustuļu darbu, vēstuļu un draudžu zemes, Atklāsmes grāmatas zemes, kā arī kristietības pirmsākumu zemes Ziemeļāfrikā šodien atrodas islāma fundamentālistu varā. Tev tas varbūt neko nenozīmē, taču musulmaņiem tas nozīmē pārākumu pār Jēzu Kristu. Islamistu terororganizāciju tīkli darbojas arābu valstīs, Krievijā, Eiropā (Spānijā, Francijā, Anglijā, Vācijā), Malaizijā un citur. Vai varētu būt, ka islāms būs tas spēks, kas ievedīs pasaules tautas konfliktā ar Dievu, par ko runā Cak. 12:2�3 un Jl. 4:2�3, kad tās padevušās musulmaņu spiedienam ar ieročiem dosies uz Izraēlu, lai piespiestu atdot zemi palestīniešiem? Vai tu esi domājis, ko varētu darīt, lai starp šīm tautām vismazākā skaitā atrastos tavējā?

Prophetic Vision, No.30,.32www.proheticvision.org.uk* Materiālu sagatavoja starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē pārstāve Ilze Saulīte.
www.tiksanas.lv/zurnals.php

 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs