www.nepaliecviens.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.
 
Privātuma politika par personu datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
 
Biedrība “Nepaliec Viens”, Reģistrācijas numurs: 40008052049 (turpmāk - Biedrība) un interneta vietnes www.nepaliecviens.lv (turpmāk - mājas lapa) pārvaldītāja ir atbildīga par pakalpojumu saņēmēju un mājas lapas apmeklētāju datu privātumu.
Biedrības darbība ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.
 
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
1. Biedrība apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
1.1. pakalpojuma līguma noslēgšanai;
1.2. normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
1.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
1.4. lai īstenotu Biedrības un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām;
1.5. lai īstenotu Biedrības likumīgās intereses:
1.5.1. veikt saimniecisko darbību;
1.5.2. pārbaudīt personas identitāti pirms līguma noslēgšanas;
1.5.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
1.5.4. saglabāt mutiskas un rakstiskas piezīmes kuras satur datu subjekta ziņas;
1.5.5. analizēt Biedrības mājas lapas darbību;
1.5.6. administrēt Biedrības mājas lapas apmeklētāja kontu;
1.5.7. sūtīt paziņojumus elektroniski un ar pastu;
1.5.8. novērst krāpniecību;
1.5.9. informēt sabiedrību par savu darbību.
 
Personas datu apstrādes nolūki
2. Biedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
2.1. personas identificēšanai;
2.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
2.3. pakalpojumu sniegšanai;
2.4. statistikai;
2.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
2.6. mājas lapas saturam, publikācijām.
 
Personas datu apstrāde
3. Biedrība apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
4. Ar personu noslēgto saistību izpildei Biedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus, un ir tiesības nodot sadarbības partneriem nepieciešamos personas datus tik daudz, cik tas nepieciešams līguma saistību nodrošināšanai.
5. Biedrības sadarbības partneriem ir saistoša personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, izmantojot personas datus vien Biedrības uzdevumā ar personu noslēgtā līguma saistību izpildei.
6. Biedrība var izpaust personas datus trešajām personām:
6.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros;
6.2. ja persona ir devusi rakstisku piekrišanu, arī elektroniski;
6.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, noteiktajā kārtībā un apjomā;
6.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai.
 
Piekļuve Personas datiem
7. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Personai pieslēdzoties biedrības mājas lapā www.nepaliecviens.lv ar savu lietotāja vārdu un kodu sadaļā “Mani dati”, var pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
8. Lai atsauktu ziņu saņemšanu no biedrības mājas lapas, sadaļā “Pieteikties ziņām” jāieraksta sava e-pasta adrese un jāapstiprina atteikšanās.
9. Persona ir tiesīga pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām.
9.1. Lai izvairītos no personas datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi Biedrības pārstāvim).
10. Biedrība atbildi par personas datu apstrādi sniegs 30 dienu laikā.
11. Biedrība veic saziņu ar personu izmantojot personas norādīto saziņas informāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi u.c).
 
Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
12.Persona piekrišanu savu datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot www.nepaliecviens.lv mājas lapā, sadaļā “Pieteikties ziņām”, izmantojot saziņas veidni, vai sūtot e-pastu: .
13.Personas sniegtā piekrišana ziņu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.
14. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
15. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā
16. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
17. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par personas līguma izbeigšanas pieteikumu.
18. Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:
18.1. kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
18.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Biedrība vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses;
18.3. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
18.4. kamēr ir spēkā Personas piekrišana savai datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 
Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
19. Biedrības mājas lapa izmanto sīkdatnes.
20. Biedrības mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Biedrība neuzņemas atbildību.
 
Personas dati sociālos tīklos
Ja izmantojat kādus no sociālo tīklu pakalpojumiem sniedzot savus datus sarakstē ar biedrību izmantojot kādu no sociālo tīklu kontiem vairs nevēlaties, ka biedrība izmantotu Jūsu personas datus, kurus jau ir saglabājis kāds no sociālo tīklu Operatoriem, aicinām atslēgties, informēt biedrību par savu sociālā tīkla kontu.
Google+ Datu pārzinis: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Google konfidencialitātes politikas tīmekļa vietnw https://www.google.com/privacy.
Twitter Datu pārzinis: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”).
Twitter konfidencialitātes politikas tīmekļa vietne https://twitter.com/privacy.
Facebook Datu pārzinis: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (“Facebook”).
Facebook konfidencialitātes politikas tīmekļa vietne https://www.facebook.com/about/privacy.
 
Citi noteikumi
21. Mēs pieņemam, ka pirms sniedzat savus personas datus biedrības mājas lapā vai piesakaties pakalpojumam Jūs esat izlasījuši Privātuma Politikas noteikumus un esat tos akceptējuši.
22, Biedrība patur tiesības veikt grozījumus esošajā Privātuma politikā, atjaunojot un publiskojot to savā mājas lapā.
23. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu risināšanai, kā arī ja persona vēlas atteikties no ziņu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot saziņas veidni mājas lapā vai e-pasta adresi .
24. Persona nevar prasīt dzēst savus datus, kad tie nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību vai informēšanu, lai izpildītu juridisku pienākumu, ko nosaka normatīvie akti, pamatojoties uz sabiedrības interesēm, zinātniskās vai vēstures pētniecības, kā arī lai celtu un aizstāvētu prasības.
25. Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.